Dozenten 

Karl- Franzens- Universität Graz

 • Univ.- Prof. DDr. Bernd Wieser
 • Ass.– Prof. Armin- Bernhard Stolz
 • Mag. Christoph Hofstätter
 • Mag. Iris Murer

Universität Hamburg, Fakultät für Rechtswissenschaft

 • Prof. Dr. Arndt Schmehl 
 • Prof. Dr. Stefan Oeter 
 • Prof. Dr. Markus Kotzur, LL.M. 
 • Dr. Clemens Richter, LL.M. 

Jagiellonen- Universität in Krakau

 • Dr. Michal Bozek
 • Dr. Piotr Czarny

Karlsuniversität Prag, Juristische Fakultät

 • Doc. Mag. Phil. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Ph.D.
 • Mgr. David Kohout
 • JUDr. Mgr. Jan Wintr, Ph.D.

Universität Tartu, Juristische Fakultät

 • Madis Ernits, LL. M.
 • Prof. Dr. Lauri Mälksoo
 • Rodolphe Laffranque, LL.M.
 • Dr. Carri Ginter